Projekt mesiaca . August 2022

DEKARBONIZÁCIA NAJPRV

DEKARBONIZÁCIA NAJPRV

Metódy na vyrovnávanie CO2 v životnom cykle konštrukcií

Víťazný projekt z VIF 2020 (výskum dopravnej infraštruktúry v oblasti ochrany klímy)
 

Status Quo

50 % celosvetových emisií CO2 môže byť priamo alebo nepriamo spôsobený stavebným priemyslom, čo umožňuje enormný potenciál úspory uhlíkovej stopy. V sektore inžinierskych a podzemných stavieb sa rozhodnutia prijímali prevažne na základe doterajších očakávaných nákladov na životný cyklus konštrukcie (= primárne náklady), napr.: v priebehu výberových konaní a súťaží. Zatiaľ neexistuje v sektore všeobecne použiteľný nástroj na výpočet následných environmentálnych nákladov.

DEKARBONIZÁCIA NAJPRV vychádza z myšlienky, že budúce rozhodovanie o stavebných opatreniach bude založené na značne vyššom zvážení nákladov v dôsledku uhlíkovej stopy, pričom jej cieľom je súčasne zvýšiť akceptáciu súvisiacich primárnych nákladov.

Metódy a postup

Cieľom výskumného projektu je vytvoriť databázu reprezentatívnych ekvivalentov CO2 pre Rakúsko („Cradle to Grave“) pre príslušné stavebné materiály dopravnej infraštruktúry (mosty, chodníky, priehrady, oporné múry, korytové konštrukcie). Na tento účel je vyvinutá metodika prepojenia výpočtu nákladov životného cyklu s bilancovaním CO2 (ÖNORM EN ISO 14040 Ökobilanz) s ohľadom na rozloženie vstupných parametrov.

Na vykonávanie variantných analýz infraštruktúr je vytvorený praktický výpočtový nástroj, ktorý určuje náklady a ekvivalenty CO2 počas celého životného cyklu (výroba, výstavba, prevádzka, demolácia, likvidácia/opätovné použitie). Metodika a príslušné benchmarky a parametre sú následne zhrnuté v usmernení.

Záver

DEKARBONIZÁCIA NAJPRV poskytuje hlavný nástroj na formovanie zdrojov použitých v priebehu stavebného projektu pozdĺž reťazcov pridanej hodnoty so zvýšenou environmentálnou zodpovednosťou za dosiahnutie národných cieľov ochrany klímy.

Projekt rieši blížiace sa kompenzačné platby Rakúskej republiky za nákup CO2-certifikátov v hodnote miliárd eur a sleduje cieľ znížiť v čo najkratšom čase na najvyššiu možnú mieru podiel vyčlenený na sektor inžinierskych a podzemných stavieb. Ochrana klímy v posledných rokoch dramaticky nadobudla v spoločnosti význam. DEKARBONIZÁCIA NAJPRV okamžite spĺňa túto spoločenskú zodpovednosť a zabezpečuje, že sektor inžinierskych a podzemných stavieb môže prispieť k dosiahnutiu cieľov ochrany klímy merateľnou formou.

Stav projektu

Do konca apríla 2022 sa uskutočnilo priebežné stretnutie so všetkými partnermi projektu a klientmi. Boli tam prezentované už dosiahnuté podstatné míľniky, t. j. „metodický vývoj“ a „vypracovanie podrobného katalógu GWP pre riešené aktíva a ich prvky“.

Okrem toho boli poskytnuté prvé poznatky o pracovnom balíku 5 „Simulačné výpočty“ poskytnutím komparatívnej predpovede celého portfólia protihlukových stien spoločnosti ASFINAG vrátane

  • odhadované realizačné množstvá reinvestícií,
  • očakávané náklady
  • ako aj súvisiaca bilancia CO2

na najbližších 15 rokov.

 

Klient . BMK / ASFINAG

Projektový koordinátor & partner projektu . VCE

Partner projektu . Umweltbundesamt (Agentúra životného prostredia Rakúsko), TU-Wien (Technická univerzita vo Viedni)

Newskategorie: