Cena za inováciu VCE za vynikajúci výskum v stavebníctve

Oznámenie 2022

V roku 2022 bude Cena za inováciu VCE udelená v oblasti vedomostí a výskumu údržby, monitorovania a životnosti budov. Táto cena sa udeľuje za vynikajúce inžinierske úspechy a inovatívne technické prínosy, ktoré sa dosiahli prostredníctvom ukončených diplomových/magisterských prác, dizertačných prác alebo habilitácií. Výzva na podávanie prihlášok prebieha na vybraných technických fakultách a katedrách na univerzitách v Rakúsku.

Na túto cenu sú v zásade oprávnené práce vo všetkých oblastiach inžinierskeho staviteľstva, najmä však v oblastiach:

  •  Dopravná infraštruktúra
  •  Pozemné staviteľstvo
  •  Inžinierske stavby
  •  Monitorovanie, hodnotenie a údržba stavieb

Diplomové práce, dizertačné práce a habilitačné práce nesmú byť staršie ako 24 mesiacov.

Celkovo sa rozdelí maximálna suma 5 000.- EUR.

Žiadosti je potrebné adresovať pani Kamperovej z Ústavu pozemného staviteľstva najneskôr do 15. marca 2022.

Žiadosť sa podáva formou neformálneho listu, ktorý obsahuje zhrnutie zaslanej práce (1-2 strany), kompletnú verziu práce v tlačenej aj elektronickej podobe, správy o dizertačnej/habilitačnej práci alebo hodnotenie treba priložiť k diplomovej práci, životopis uchádzača a akýkoľvek doklad o príslušnej akademickej kvalifikácii (napr. zoznam publikácií).

Víťazi sú vyberaní na rozhodovacom zasadnutí a odovzdávanie cien sa koná v rámci akademického ceremoniálu. Táto výberová komisia pozostáva zo zástupcov nasledujúcich inštitúcií:

  • Boku Viedeň
  • Technická univerzita v Grazi
  • VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH

Prihlášku pošlite na adresu:
Pani Evelin Kamper
Universität für Bodenkultur Wien
Department Bautechnik + Naturgefahren
evelin.kamper[at]boku.ac.at