Pre plánovanú rezidenčnú nehnuteľnosť na Gerasdorfer Straße 38a s podzemným parkoviskom pre 24 vozidiel bola vypracovaná technická správa o hluku a znečistení ovzdušia, ktorá bola predložená magistrátu mesta Viedeň. Za týmto účelom boli vykonané a vyhodnotené merania a prieskum aktuálnych zvukových imisií. Prostredníctvom siete merania ovzdušia MA22 boli zisťované existujúce imisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

V druhom kroku bol vytvorený počítačový model projektu. Emisie v oblasti garážovej rampy a emisie spôsobené parkovaním v samotnej garáži boli vypočítané podľa aktuálne platných zákonov, noriem a smerníc a tvorili základ pre model. Pomocou diseminačných výpočtov boli následne stanovené imisie pre najbližšie susedné objekty a porovnané s limitnými a smernými hodnotami.