Herbeckstraße © Toni Rappersberger

Z dôvodu zvýšených sťažností obyvateľov bolo v mene viedenského prevádzkovateľa verejnej dopravy vykonané posúdenie imisií vibrácií a hluku prenášaného konštrukciou v objekte Herbeckstrasse 17. Na tento účel sa vykonali merania, analýzy a hodnotenie podľa rakúskej normy ÖN S 9012. Výsledky slúžili ako podklad pre návrh systému plávajúcej koľajovej dosky inštalovanej v priestore výhybky. Po ukončení prác boli vykonané overovacie merania.