© VCE

Meranie vibrácií a hluku na zistenie existujúcich imisných údajov z električiek, metra a železnice. Predikcia budúceho vplyvu imisií pre plánovaný objekt Huttengasse 18.

Hodnotenie vibrácií a hluku a porovnanie s limitnými hodnotami noriem a smerníc. Analýza sa vykonáva pomocou časovej a frekvenčnej analýzy (spektrálna rýchlosť vibrácií).