Analýza & Aerodynamika látok znečisťujúcich ovzdušie

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

Miery emisií pre látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré sa majú analyzovať, sa bežne vypočítavajú a posudzujú na základe pravidiel výpočtu, pokynov výrobcu alebo empirických hodnôt.

Stanovenie skutočnej kvality ovzdušia

Údaje z meraní testovacích bodov kvality ovzdušia sa zvyčajne analyzujú a vyhodnocujú na posúdenie počiatočnej úrovne znečistenia.

Imisné modelovanie

Predpovede dodatočného znečistenia na mieste sa vykonávajú pomocou počítačom podporovaných výpočtov s použitím rozptylového modelu AUSTRAL2000 a zohľadnením údajov z meteorologických meraní, topológie a konštrukcie.

Hodnotenie

Dodatočné imisné zaťaženie sa posudzuje podľa zákonov, noriem a smerníc.

______________________________________________

> Súbor Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie