Posúdenie stavieb meraniami (BRIMOS®)

 

  • Merania na lanách, kotviacich kábloch atď. (určenie sily, tlmenie vibrácií, posúdenie vystaveniu vibráciám).
  • Plánovanie a dimenzovanie opatrení na tlmenie vibrácií káblov (tlmiče vibrácií, spojky).
  • Kontrola a schválenie tlmičov vibrácií meraním.
  • Kontrola a hodnotenie únosnosti konštrukcií podporené meraniami a analýzami, najmä dynamickými meraniami (priemyselné budovy, mosty, veterné elektrárne, stavby na mori a pod.).
  • Meranie a hodnotenie vibrácií konštrukcie z hľadiska ich vplyvu na konštrukciu a užívateľov (vibračný komfort).
  • Projektovanie a dimenzovanie tlmičov vibrácií (výškové budovy, veže, lávky pre chodcov).
  • Posúdenie problémov s únavou pomocou meraní.
  • Kontrola konštrukčnej bezpečnosti stožiarov na osvetlenie.
  • Vývoj a implementácia koncepcií kontroly stavu.